INEOS Rafnes er tildelt støtte fra NOx fondet for miljøtiltak.

INEOS Rafnes gjennomførte i 2016 en ombygging av fabrikkens dampkjel F6101 for å kunne redusere kjelens NOx-dannelse under drift ved hjelp av dampinjeksjon i kjelens brennere. Kjelen kan benytte brenngass eller pyrolyseolje som brensel, og tiltaket med dampinjeksjon reduserer NOx-dannelsen for begge disse brenslene. Dampen som benyttes er mellomtrykksdamp som fabrikken allerede har overskudd av.

Næringslivets NOx-fond har som formål å identifisere konkrete, kostnadseffektive NOx-reduserende tiltak som kan kategoriseres blant annet innenfor kategorien prosessoptimalisering innen landbasert industri. Fondet kan gi støtte til bedrifter som gjennomfører NOx-reduserende tiltak, og det er nettopp her Noretyl har fått støtte for prosjektet i 2016.

Ved å sammenligne NOx-dannelsen fra kjel F6101 før og etter ombyggingen, er det tydelig at modifikasjonene har vært vellykket og ført til betydelige reduserte utslipp av NOx. Gjennomsnittsberegnet NOx-utslipp per tonn damp produsert før ombygging var 189 g/tonn damp. Etter ombygging er dette redusert til 121 g/tonn damp. Differansen er dermed på 68 g NOx/tonn damp som tilsvarer en reduksjon på mer enn 35% som følge av tiltaket. Den totale NOx-reduksjonen har vært ca. 11.7 tonn fra tiltaket ble gjennomført i 2016 og til utgangen av 2017.

Tiltaket sørger for at INEOS Rafnes drifter dampkjelen mer miljøvennlig også i fremtiden.